Naomi Schlinke
   
Schlinke resume link to 2009 exhibition
Schlinke statement link to 2006 exhibition
 artist's website link to 2004 exhibition
link to 2000 exhibition link to 2004 exhibition
link to 2001 exhibition link to 2002 exhibition